Ebook Trái Tim của Trúc Lâm Đại Sĩ PDF – Tbooks Ứng Dụng Lưu Trữ Ebook Online

Ebook Trái Tim của Trúc Lâm Đại Sĩ PDF – TruongDinhvn - TruongDinhVN   2. DOWNLOAD Định dạng EPUB                       Download Đ...

Ebook Trái Tim của Trúc Lâm Đại Sĩ PDF – TruongDinhvn - TruongDinhVN

 
2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download
Định dạng AWZ3                      Download

Định dạng MOBI                      Download
Định dạng PDF                        Download

Ebook Trái Tim của Trúc Lâm Đại Sĩ PDF – TruongDinhvn

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Trái Tim của Trúc Lâm Đại Sĩ của tác giả Thích Nhất Hạnh.

Bài Cư Trần Lạc Đạo là của một vị vua xuất gia viết, đó là vua Trần Nhân Tông. Sau khi xuất gia, vua có hiệu là Trúc Lâm Đại Sĩ. Bài này là trái tim của Trúc Lâm Đại Sĩ, và trong địa vị văn học, đây là sáng tác tiếng Nôm đầu tiên tại Việt Nam.

Cư Trần Lạc Đạo là một bài phú gồm mười Hội, trình bày phương pháp tu tập của Trúc Lâm Đại Sĩ. Khi đọc bài này tôi rất xúc động, tựa như mình đang đi vào trái tim của người xưa để thấy được tình thương và tuệ giác của một vị tổ sư.

Hội Thứ Nhất

Mình ngồi thành thị; nết dùng sơn lâm. Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính; nửa ngày rồi tự tại thân tâm.

Tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý; thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt oanh ngâm.

Chơi nước biếc, ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý; biết đào hồng, hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ tri âm!

Nguyệt bạc vừng xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng; liễu mềm hoa tốt, ngất quần sinh tuệ nhật sâm lâm.

Lo hoán cốt, ước phi thăng, đan thần mới phục; nhắm trường sinh, về thượng giới, thuốc thỏ còn đam.

Sách dễ xem chơi, yêu tính sáng yêu hơn châu báu; kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi trọng nữa hoàng kim.

Hội Thứ Hai

Biết vậy! Miễn được lòng rồi; chẳng còn phép khác.

Gìn tính sáng, tính mới hầu an; nén niềm vọng, niềm dừng chẳng thác.

Dứt trừ nhân ngã, thì ra tướng thực kim cương; dừng hết tham sân, mới lảu lòng mầu viên giác.

Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương;

Di Đà là tính sáng soi, mựa phải nhọc tìm về Cực lạc.

Xét thân tâm, rèn tính thức, há rằng mong quả báo phô khoe; cầm giới hạnh, địch vô thường, nào có sá cầu danh bán chác.

Ăn rau ăn trái, nghiệp miệng chẳng hiềm thửa đắng cay; vận giấy vận sồi, thân căn có ngại chi đen bạc.

Nhược chỉn vui bề đạo đức, nửa gian lều quí nữa thiên cung; dầu hay mến thửa nhân nghì, ba phiến ngói yêu hơn lầu gác.

Hội Thứ Ba

Nếu mà cóc, tội ắt đà không, phép học lại thông.

Gìn tính sáng mựa lạc tà đạo; sửa mình học cho phải chính tông.

Chỉn Bụt là lòng, xá ướm hỏi đòi cơ Mã tổ; vong tài đối sắc ắt tìm cho phải thói Bàng công.

Áng tư tài tính sáng chẳng tham, há vì ở Cánh-diều Yên-tử; răn thanh sắc niềm dừng chẳng chuyển, lọ chi ngồi am Sạn non Đông.

Trần tục mà nên, phúc ấy càng yêu hết tấc; sơn lâm chẳng cóc, họa kia thực cả đồ công.

Nguyền mong thân cận minh sư, quả bồ đề một đêm mà chín; phúc gặp tình cờ tri thức, hoa Ưu Đàm mấy kiếp đơm bông.

Hội Thứ Tư

Tin xem! Miễn cóc một lòng; thì rồi mọi hoặc.

Chuyển tam độc mới chứng tam thân; đoạn lục căn nên trừ lục tặc.

Tìm đường hoán cốt, chỉn sá hay phục thuốc luyện đơn; hỏi phép chân không, hề chi lánh ngại thanh chấp sắc.

Biết chân như, tin bát nhã, chớ còn tìm Phật, Tổ Tây Đông; chứng thực tướng, ngỏ vô vi, nào nhọc hỏi kinh thiền Nam Bắc.

Xem tam tạng giáo, ắt học đòi thiền uyển thanh quy; đốt ngũ phận hương, chẳng tốn đến chiên đàn chiêm bặc.

Tích nhân nghì, tu đạo đức, ai hay này chẳng Thích-ca; cầm giới hạnh, đoạn ghen tham, chỉn thực ấy là Di-lặc.

Hội Thứ Năm

Vậy mới hay: Bụt ở cong nhà; chẳng phải tìm xa.

Nhân khuây bản nên ta tìm Bụt; đến cóc hay chỉn Bụt là ta.

Thiền ngỏ năm câu, nằm nhãn cong quê Hà hữu; kinh xem ba bận, ngồi ngơi mái quốc Tân-la.

Cong đạo nghĩa, khoảng cơ quan, đà lọt lẫn trường kinh cửa tổ; lánh thị phi, ghê thanh sắc, ngại chơi bời dặm liễu đường hoa.

Đức Bụt từ bi, mong nhiều kiếp nguyền cho thân cận; ơn Nghiêu khoáng cả, lọt toàn thân phô việc đã tha.

Áo miễn chăn đầm ấm qua mùa, hoặc chằm hoặc xễ; cơm cùng cháo đói no đòi bữa, dầu bạc dầu thoa.

Ngăn bát thức, nén bát phong, càng đè càng bội; lãy tam huyền, nông tam yếu, một cắt một ma.

Cầm vốn thiếu huyền, sá đàn dấu xoang vô sinh khúc; địch chẳng có lỗ, cũng phiếm chơi xướng thái bình ca.

Lãy cội tìm cành, còn khá tiếc Cu-chi trưởng lão; quay đầu chớp bóng, ắt kham cười Diễn-nhã-đạt-đa.

Lọt quyển kim cương, há mặt hầu thông nên nóng; nuốt bồng lật cức, nào tay phải xước tượng da.

Hội Thứ Sáu

Thực thế! Hãy sá vô tâm, tự nhiên hợp đạo. Dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm; đạt một lòng thì thông tổ giáo.

Nhận văn giải nghĩa, lạc lài nên thiền khách bơ vơ; chứng lý tri cơ, cứng cát phải nạp tăng khôn khéo.

Han hữu lậu han vô lậu, bảo cho hay the lọt duộc thưng; hỏi đại thừa hỏi tiểu thừa, thưa thẳng tắt lòi tiền tơ gáo.

Nhận biết làu làu lòng vốn, chẳng ngại hề thời tiết nhân duyên; chùi cho vặc vặc tính gương, nào có nhuốm căn trần huyên náo.

Vàng chưa hết quặng, sá tua chín phen đúc chín phen rèn; lộc chẳng còn tham, miễn được một thì chay một thì cháo.

Sạch giới lòng, chùi giới tướng, nội ngoại nên Bồ tát trang nghiêm; ngay thờ chúa, thảo thờ cha, đi đỗ mới trượng phu trung hiếu.

Tham thiền kén bạn, nát thân mình mới khá hồi ân; học đạo thợ thầy, dọt xương óc chưa thông của báo

Hội Thứ Bảy

Vậy mới hay: Phép Bụt trọng thay; rèn mới cóc hay.

Vô minh hết bồ đề thêm sáng; phiền não rồi đạo đức càng say.

Xem phỏng lòng kinh, lời Bụt thốt dễ cho thấy dấu; học đòi cơ tổ, sá thiền không khôn chút biết nay.

Cùng căn bản, rữa trần duyên, mựa để mấy hào ly đương mặt; ngã thắng tràng, viên tri kiến, chớ cho còn họa trữ cong tay.

Buông lửa giác ngộ, đốt hoại thảy rừng tà ngày trước; cầm kiếm trí tuệ, quét cho không tính thức thuở nay.

Vâng ơn thánh, xót mẹ cha, thờ thầy học đạo; mến đức cồ, kiêng bùi ngọt, cầm giới ăn chay.

Cảm đức từ bi, để nhiều kiếp nguyền cho thân cận; đội ơn cứu độ, nát muôn thân thà chịu đắng cay.

Nghĩa hãy nhớ, đạo chăng quên, hương hoa cúng xem còn nên thảo; miệng rằng tin, lòng lại lỗi, vàng ngọc thờ cũng chửa hết ngay.

Hội Thứ Tám

Chưng ấy: Chỉn sá tua rèn; chớ nên tuyệt học.

Lay ý thức chớ chấp trằng trằng; nén niềm vọng mựa còn xóc xóc.

Công danh mảng đắm, ấy toàn là những đứa ngây thơ; phúc tuệ gồm no, chỉn mới khá nên người thực cóc.

Dựng cầu đò, giồi chiền tháp, ngoại trang nghiêm sự tướng hãy tu; săn hỷ xả, nhuyến từ bi, nội tự tại kinh lòng hằng đọc.

Rèn lòng làm Bụt, chỉn sá tua một sức giồi mài; đãi cát kén vàng, còn lại phải nhiều phen lừa lọc.

Xem kinh đọc lục, làm cho bằng thửa thấy thửa hay; trọng Bụt tu thân, dùng mựa lỗi một tơ một tóc.

Cùng nơi ngôn cú, chỉn chăng hề một phút ngại lo; lật thửa cơ quan, mà còn để tấm hơi lọt lọc.

Hội Thứ Chín

Vậy cho hay: Cơ quan tổ giáo, tuy khác nhiều đàng, chẳng cách mấy gang.

Chỉn sá nói từ sau Mã Tổ; ắt đã quên thuở trước Tiêu Hoàng.

Công đức toàn vô, tính chấp si càng thêm lỗi; quách nhiên bất thức, tai ngu mãng ắt còn vang.

Sinh Thiên Trúc, chết Thiếu Lâm, chôn dối chân non Hùng Nhĩ; thân bồ đề, lòng minh kính, bày dơ mặt vách hành lang.

Vương lão chém mèo, lượt trẩy lòng ngừa thủ tọa; thầy Hồ khua chó, trỏ xem trí nhẹ con giàng.

Chợ Lư Lăng gạo mắc quá ưa, chẳng cho mà cả; sở Thạch Đầu đá trơn hết tấc, khôn đến thưa đang.

Phá táo cất cờ, đạp xuống dấu thiêng thần vật; Cu Chi dơ ngón, dùng đòi nếp cũ ông ang.

Lưỡi gươm Lâm Tế, nạng Bí Ma, trước nạp tăng no dầu tự tại; sư tử ông Đoan, trâu thầy Hựu, răn đàn việt hượm sá nghênh ngang.

Đưa phiến tử, cất trúc bề, nghiệm kẻ học cơ quan nhẹ nhẵn; xô hòn cầu, cầm mộc thược, bạn thiền hòa chước móc khoe khoang.

Thuyền tử rà chèo, dòng xanh chửa cho tịn tẩy; Đạo Ngô múa hốt, càn ma dường thấy quái quàng.

Rồng Yển lão nuốt càn khôn, ta xem chỉn lệ; rắn Ông Tồn ngang thế giới, người thấy ắt giang.

Cây bách là lòng, thác ra trước phải phương Thái bạch; bính đinh thuộc hỏa, lại trở sau lỗi hướng thiên cang.

Trà Triệu lão, bánh Thiều dương, bầy thiền tử hãy còn đói khát; ruộng Tào khê, vườn Thiếu thất, chúng nạp tăng những để lưu hoang.

Gieo bó củi, nẩy bông đèn, nhân mang mới nết; lộc đào hoa, nghe tiếng trúc, mặc vẻ mà sang.

Hội Thứ Mười

Tượng chúng ấy: Cóc một chân không; dùng đòi căn khí.

Nhân lòng ta vướng chấp khôn thông; há cơ tổ nay còn thửa bí.

Chúng Tiểu thừa cóc hay chửa đến, Bụt sá ngăn Bảo sở hóa thành; đấng Thượng Sĩ chứng thực mà nên, ai ghẻ có sơn lâm thành thị.

Núi hoang rừng quạnh, ấy là nơi dật sĩ tiêu dao; chiền vắng am thanh, chỉn thực cảnh đạo nhân du hý.

Ngựa cao tán cả, Diêm Vương nào kể đứa nghênh ngang; gác ngọc lầu vàng, ngục tốt thiếu chi người yêu quý.

Chuộng công danh, lồng nhân ngã, thực ấy phàm ngu; say đạo đức, dời thân tâm, định nên thánh trí.

Mày ngang mũi dọc, tướng tuy lạ xem ắt bẳng nhau; mặt thánh lòng phàm, thực cách nhẫn vàn vàn thiên lý.

Kệ Kết Thúc

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên.
Cơ tắc xan hề, khốn tắc miên.
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch;
Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền.

***

Tóm tắt

Cư Trần Lạc Đạo là một bài phú gồm mười Hội, trình bày phương pháp tu tập của Trúc Lâm Đại Sĩ. Bài phú có thể được tóm tắt như sau:

  • Tâm là gốc của mọi khổ đau.
  • Chính niệm là con đường đưa đến giải thoát.
  • Chính niệm có thể được thực tập trong mọi hoàn cảnh, kể cả ở đời sống thường nhật.

Review

Cư Trần Lạc Đạo là một tác phẩm có giá trị to lớn về mặt văn học và Phật học. Bài phú được viết bằng tiếng Nôm, một ngôn ngữ mới mẻ và sáng tạo vào thời điểm đó. Thơ văn của Trúc Lâm Đại Sĩ mang đậm phong cách thiền học, giản dị, dễ hiểu nhưng lại hàm súc, sâu sắc.

Về mặt nội dung, Cư Trần Lạc Đạo thể hiện quan điểm tu tập của Trúc Lâm Đại Sĩ, đó là “cư trần lạc đạo”. Trúc Lâm Đại Sĩ cho rằng, không cần phải rời bỏ cuộc đời để tìm kiếm giải thoát. Trái lại, chúng ta có thể tu tập ngay trong cuộc sống thường nhật, bằng cách sống tỉnh thức và chánh niệm.

Bài phú được chia thành mười Hội, mỗi Hội là một chủ đề tu tập cụ thể. Trong đó, Hội thứ nhất đề cập đến việc buông bỏ tham ái, Hội thứ hai đề cập đến việc dứt trừ vọng tưởng, Hội thứ ba đề cập đến việc tu tập chính niệm,…

Cư Trần Lạc Đạo là một tác phẩm có giá trị lâu dài, không chỉ đối với Phật giáo mà còn đối với tất cả những người đang tìm kiếm sự an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống.

Đánh giá

Cư Trần Lạc Đạo là một tác phẩm xuất sắc của Trúc Lâm Đại Sĩ. Bài phú có giá trị to lớn về mặt văn học và Phật học.

Về mặt văn học, Cư Trần Lạc Đạo được viết bằng tiếng Nôm, một ngôn ngữ mới mẻ và sáng tạo vào thời điểm đó. Thơ văn của Trúc Lâm Đại Sĩ mang đậm phong cách thiền học, giản dị, dễ hiểu nhưng lại hàm súc, sâu sắc.

Về mặt nội dung, Cư Trần Lạc Đạo thể hiện quan điểm tu tập của Trúc Lâm Đại Sĩ, đó là “cư trần lạc đạo”. Trúc Lâm Đại Sĩ cho rằng, không cần phải rời bỏ cuộc đời để tìm kiếm giải thoát. Trái lại, chúng ta có thể tu tập ngay trong cuộc sống thường nhật, bằng cách sống tỉnh thức và chánh niệm.

Bài phú được chia thành mười Hội, mỗi Hội là một chủ đề tu tập cụ thể. Trong đó, Hội thứ nhất đề cập đến việc buông bỏ tham ái, Hội thứ hai đề cập đến việc dứt trừ vọng tưởng, Hội thứ ba đề cập đến việc tu tập chính niệm,…

Cư Trần Lạc Đạo là một tác phẩm có giá trị lâu dài, không chỉ đối với Phật giáo mà còn đối với tất cả những người đang tìm kiếm sự an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống.

Dưới đây là một số điểm nổi bật của bài phú:

  • Tác phẩm có bố cục chặt chẽ, mạch lạc.
  • Tác phẩm sử dụng nhiều hình ảnh sinh động, giàu sức gợi.
  • Tác phẩm thể hiện quan điểm tu tập hiện thực, phù hợp với mọi người.

Cư Trần Lạc Đạo là một tác phẩm đáng đọc và suy ngẫm.

Mời các bạn mượn đọc sách Trái Tim của Trúc Lâm Đại Sĩ của tác giả Thích Nhất Hạnh.

COMMENTS

Tên

Alpha Books,15,ăn vặt,3,banchay,4,bánh_mì_ốp_la,1,blog,6,Buffer,2,buffet,1,Cars,3,City,3,Du Học,1,Địa Điểm Gò Công,16,Đồ Họa,8,ebook,2,Entertainment,2,Fashion,7,Fintech 4.0,1,First News - Trí Việt,2,Foods,7,Gallery,6,Game,19,gò công,3,Graphic Design,7,hackinh,1,Học Tiếng Anh,4,IELTS,1,IFTTT,113,Khóa Học,796,kienthucbachkhoa,1,kinhdien,4,Lắp đặt trọn gói camera tận nhà giá rẻ tại Gò Công,1,lẩu_gà,1,lớp 3,1,Mặt Trái Của Công Nghệ Ebook,1,mi-tron,1,Motion Design,7,Movies,2,Music,10,Nature,6,nhà đất,4,NhutTruongCom,113,NOKIA,1,People,10,phanmem,18,Phần Mềm,23,Phim,1,Phone,18,Print Design,2,review sách,1,Sách,30096,Sách Mới,3,SẢN PHẨM,7,Server,1,Short,1,Sports,6,T Sale,1,Tài Liệu Lớp 10,1,tanvan,1,Technology,11,Test,1,Thái Hà Books,1,theme,1,tiếng anh,5,Tin Tức,87,tintuc,9,Title,2,toán,1,Toán Lớp 10,1,Travel,5,truyen,31,truyenngan,8,Trương Định,27,tsale,16,Update,2,Video,7,Vip,1,Web Design,8,wiki,2,
ltr
item
TruongDinhVn Chia sẽ ebook, các khóa học, phần mềm học tập miễn phí: Ebook Trái Tim của Trúc Lâm Đại Sĩ PDF – Tbooks Ứng Dụng Lưu Trữ Ebook Online
Ebook Trái Tim của Trúc Lâm Đại Sĩ PDF – Tbooks Ứng Dụng Lưu Trữ Ebook Online
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/nhuttruongcom/2024/03/trai-tim-cua-truc-lam-dai-si-thich-nhat-hanh-450x675.jpg
TruongDinhVn Chia sẽ ebook, các khóa học, phần mềm học tập miễn phí
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/2024/03/ebook-trai-tim-cua-truc-lam-ai-si-pdf.html
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/
https://www.xn--trngnh-e3a36i3dr353a.vn/2024/03/ebook-trai-tim-cua-truc-lam-ai-si-pdf.html
true
4617887190895090632
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content